Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). W tym celu Konsument może, ale nie musi skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.Adres e-mail na który należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy: bok@zoocentrum24.pl
lub
Adres pocztowy
Droga Męczenników Majdanka 74L
20-325 Lublin


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Dariusz Szewczyk Zoo Centrum Droga Męczenników Majdanka 74L, 20-325 Lublin
- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................
- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................
- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.............................................................................................Podpis Konsumenta(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data ............................................
(*) Niepotrzebne skreślić.